English ÀÒÉÒ?1¤7  width=
 
 


                ¢?é?Ã?à¢éÒÊÙè  River House Massage ·Õèà»ç¹ÊÃ?ÊÇÃäìáË?ÇÒÁÊ?¢?ªÒ??àÃÒ ?ÍØè¹áÅ?è?¤Å??ºÃÃÂ?Ò?ÕèÃ×è¹Ã??1¤7ÊÇÂËÃÙ ÁÕÃ??1¤7áÅÐá?¨ÐâÃá??µ? áÅ?ÕèÁ?¡Çè?Ñ?ÃÃÂ?ÒÈáÁè¹é??¡?á?ä¿áÅ?¹µÃÕ Ê?á?¨ÐâÃá??µ? ?è??¡?¡ÒúÃ?Òâ?àÃÒ «Öè§àÃÒä´é¤?áÅ??ÊÃþ¹?§?¢?àÃÒà»?ÔàÈÉà¾×èÍÃ?é?Ã?¤?1¤7¡?»ÃÐ?¡ÒóìáÅ?ÕÁ×ÍÍ?Â?àÂÕè?1¤7 à?×?Ñé?1¤7«Öè§äÁè·ÓãËé¤?¼?ËÇ? áÅÐÍ?Ã?ÒúÃ?Òâ?àÃÒá?¨??1¤7»ÃÐËÂ?¤èÒãªé¨è?1¤7 á?Ê?¤ØéÁ ¡?¡ÒúÃ?Ò÷ÕèÁÕÃ??

 

   
   

 

 
Open : 12:00 pm -12:00 am Tel.053-876-085 

 

 

µÑ?é?1¤7River House Massage ·Ñé§ËÅ?Ê??1¤7 ¡Çé?¢Ç?1¤7á?1¤7à¹?ÇÒÁÊÐÍ?1¤7¢é??¡áµè§ÊÇÂËÃÙ ã¹Ã?? Modern ¼Ê??Ê?¡?ÊäµÅìÅ?¹?ÃÐÂ?µì Ëé?ºÃ?Ò÷?Ëé?1¤7ÁÕáÍÃì áÅÐËé?áµèÅÐËé?à»ç¹Êè?µé?1¤7 ·?àÃÒä´éµÃÐ??¶?¤ÇÒ??ÇÒ??é?¡Òâ?¤?  áÅ?ÕèÁ?áÅ?ÔàÈÉÊ??1¤7 ÊÓËÃ?¤ÙèËÇ???¤?1¤7àÃÒÁÕàµ?¤ÙèºÃ?ÒÃãËé¡?¤?
                Í?·Ñ??Ãé?¢?àÃÒ ÁÕÅç?à¡ÍÃìà¡??¢?·è?ÀÒÂã¹Ëé? «Öè§Á?ÇÒ??Å?ÀÑÂÊ? äÇéã¨ä´é áÅ?? River House Massage ä´éµÃÐ??¶?¤ÇÒÁÊ?????¤? ·?àÃ??ä´é¨?àµÃÕÂÁ??·Õè¨?öäÇéµé?Ã?ãËé¡?¤? «Öè§Á?ÇÒÁÊ????1¤7br>                 River House Massage à»ç¹Á?¡ÇèÒÃé?¹?¸ÃÃ???ÑèÇä» àª?ÒúÃ??1¤7dinner ·Õèá?¨ÐâÃá??µ? µ?ÇÔÇáÁè¹é??1¤7ÁÕËÅ?ËÅÒÂà??ÙãËéºÃ??1¤7 Í?·Ñé§à¤Ã×è?´×è??è?ª¹? ËÃ×ÍáÁéáµèà¤Ã×è?´×èÁà¾×èÍÊ?À?àÃÒàµÃÕÂÁÃÍÃ?¤?1¤7br>                 ??·ÕèµÑ??àÄ1¤7äÁèä¡??µÑÇàÁ×?1¤7Ãé?¨?Ñé§ÍÂÙèã¡Åé¡?µÅ?àÁ×?ãËÁè µ?¡?Ê?à¾?ÃÔ??é?ÒÃÒâÍà¡Ð ?«é???ÕÂì¢Ò??ÊØÅÍàÁÃ?? à´?»ÃÐÁ?  5 ¹??ç¶?1¤7ÍÂèÒÅ×ÁáÇÐÁÒàÂÕèÂÁàÂ?¹é?æ ¹?Ã?  ¢?¤?¤Ã? River House Massage 

We accept Credit Cards

Thai Massage Standard

 
 
?éÒáÄ1¤7/a>    |   ºÃ?Òà    |   ¾¹?§?1¤7/a>    |   ??·ÕèµÑé?1¤7/a>    |   Å?¤?1¤7/a>
Copyright 2008, River House Massage, All right reserved.
14/1 Wangsingkham Rd., T.Changmoi, Muang, Chiangmai 50300 Thailand.
Tel. 053-876-085, Open : 12:00 pm. - 12:00 am.